تحمل افکار دیگران، احترام به افکار دیگران واخلاق وادب را چگونه تمرین کنیم؟